HTML-specificaties

Handleiding HTML
Inhoud   Index


In dit onderdeel komen aan de orde Ontwikkeling HTML, HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.0 en Overige elementen.


Ontwikkeling HTML

Als onderdeel van het in 1989 door hem gestarte World Wide Web project, heeft Tim Berners-Lee in het najaar van 1990 HTML ontwikkeld. In eerste instantie is het een eenvoudige tekst-georiënteerde taal, maar met de toenemende populariteit van het World Wide Web ontstaat al gauw de behoefte aan meer uitgebreide mogelijkheden, zoals het opnemen van afbeeldingen en tabellen. Door de makers van browsers wordt op verschillende manieren op deze behoefte ingespeeld en de noodzaak tot standaardisatie dient zich aan. Het duurt echter nog tot september 1995 voordat als eerste standaard HTML 2.0 door het Internet Engineering Task Force (IETF) wordt vastgesteld. HTML 2.0 bevat alle basismogelijkheden bij het maken van HTML-documenten zoals het structureren van tekst, koppen, hyperlinks, lijsten en tekstopmaak en daarnaast afbeeldingen en formulieren.

In maart 1995, dus ruim voor de definitieve vaststelling van HTML 2.0, verschijnt een concept voor HTML 3.0. Nieuwe mogelijkheden in HTML 3.0 zijn onder andere tabellen en tekst, welke naast afbeeldingen uitgelijnd wordt. Een officiële standaard is HTML 3.0 nooit geworden: in september 1995 vervalt het concept.

De echte opvolger van HTML 2.0 wordt HTML 3.2, welke in mei 1996 als concept verschijnt en in januari 1997 van het World Wide Web Consortium (W3C) de status van aanbeveling krijgt. Uitbreidingen ten opzichte van HTML 2.0 zijn onder meer: tabellen, image maps, de integratie van Java applets, extra mogelijkheden voor de opmaak van tekst en het uitlijnen van tekst naast afbeeldingen. Bij het verschijnen van HTML 3.2, worden vrijwel al deze mogelijkheden reeds ondersteund door de dan actuele versies van de belangrijkste browsers.

De huidige standaard is HTML 4.0, welke in juli 1997 als concept is gepubliceerd en in december 1997 als aanbeveling is vastgesteld. Belangrijke thema's in HTML 4.0 zijn de scheiding tussen structuur en presentatie door het gebruik van style sheets en een betere toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Tot de nieuwe mogelijkheden van HTML 4.0 behoren onder meer frames, het opnemen van objecten, verbeteringen voor tabellen en formulieren en de integratie van style sheets en scripts. Lang niet alle deze mogelijkheden worden bij verschijnen van HTML 4.0 (correct) ondersteund door de belangrijkste browsers.

In de volgende overzichten is te zien, welke elementen behoren tot HTML 2.0, HTML 3.2 en HTML 4.0 en welke elementen niet in een HTML-specificatie zijn opgenomen.


HTML 2.0

Specificatie: http://www.w3.org/markup/html-spec/html-spec_toc.html
Vastgesteld: 22 september 1995

A
ADDRESS
B
BASE
BLOCKQUOTE
BODY
BR
CITE
CODE
DD
DIR
DL
DT
EM
FORM
HEAD
HR
HTML
Hx
I
IMG
INPUT
ISINDEX
KBD
LI
LINK
MENU
META
OL
OPTION
P
PRE
SAMP
SELECT
STRONG
TEXTAREA
TITLE
TT
UL
VAR

De volgende elementen behoren tot HTML 2.0, maar zijn in HTML 3.2 als verouderd aangemerkt en moeten niet meer gebruikt worden:

LISTING
PLAINTEXT
XMP


HTML 3.2

Specificatie: http://www.w3.org/TR/REC-html32
Vastgesteld: 14 januari 1997

De volgende elementen zijn nieuw toegevoegd in HTML 3.2:

APPLET
AREA
BASEFONT
BIG
CAPTION
CENTER
DFN
DIV
FONT
MAP
PARAM
SCRIPT
SMALL
STRIKE
STYLE
SUB
SUP
TABLE
TD
TH
TR
U

De elementen SCRIPT en STYLE zijn onderdeel van HTML 3.2, maar uitsluitend als reservering voor de toekomstige intergratie van style sheets en scripts. Deze elementen kennen in HTML 3.2 dan ook nog geen attributen.


HTML 4.0

Aanbeveling 4.0: http://www.w3.org/tr/rec-html40
Vastgesteld: 18 december 1997

Aanbeveling Revisie 4.01: http://www.w3.org/TR/html401
Vatsgesteld: 24 december 1999

De volgende elementen zijn nieuw toegevoegd in HTML 4.0:

ABBR
ACRONYM
BDO
BUTTON
COL
COLGROUP
DEL
FIELDSET
FRAME
FRAMESET
IFRAME
INS
LABEL
LEGEND
NOFRAMES
NOSCRIPT
OBJECT
OPTGROUP
Q
S
SPAN
TBODY
TFOOT
THEAD

Een aantal elementen, welke tot HTML 4.0 behoren, heeft het label "deprecated" (afgekeurd) gekregen. Voor een deel betreft het elementen, waarvoor er een alternatief is via style sheets: BASEFONT, CENTER, FONT, S, STRIKE en U. Daarnaast gaat het om het APPLET element, waarvoor het OBJECT element als vervanging moet gaan dienen. Omdat zowel style sheets als het OBJECT element op dit moment door slechts een beperkt aantal browsers ondersteund worden (en bovendien niet altijd correct), is het gebruik van deze elementen en attributen echter nog steeds toegestaan.
Ook de elementen DIR, ISINDEX en MENU zijn afgekeurd, maar met de kanttekening dat het gebruik wordt afgeraden. Voor DIR en MENU geldt, dat deze elementen door alle gangbare browsers op dezelfde wijze worden weergegeven als UL. In plaats van ISINDEX kan het INPUT element gebruikt worden met het attribuut TYPE="text".

Behalve de genoemde elementen heeft ook een aantal attributen het label "deprecated" gekregen. Hierbij gaat het vooral om attributen, waarvoor style sheets als alternatief gelden. Ook deze attributen mogen voorlopig gewoon gebruikt worden.

HTML 4.01 is een revisie van HTML 4.0 en bevat een aantal kleine aanpassingen. Daarnaast is voor de elementen IMG en FORM het NAME attribuut toegevoegd, omdat veel browsers het ID attribuut niet en het NAME attribuut wel ondersteunen als identificatiekenmerk voor verwijzingen vanuit scripts.


Overige elementen

Een aantal elementen maakt geen deel uit van een HTML-specificatie, maar wordt wel ondersteund door de belangrijkste browsers.

De volgende elementen worden ondersteund door één of meer versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator en Opera:

EMBED
NOBR
NOEMBED
WBR


De volgende elementen worden ondersteund door Microsoft Internet Explorer:

BGSOUND
MARQUEE


De volgende elementen worden ondersteund door Netscape Navigator:

BLINK
ILAYER
KEYGEN
LAYER
MULTICOL
NOLAYER
SPACER

Voor de meeste van de genoemde elementen kunnen in de toekomst het OBJECT element (voor EMBED, NOEMBED en BGSOUND) en style sheets (voor BLINK, ILAYER, LAYER, NOLAYER en SPACER) als vervanging dienen.


  Inhoud Handleiding HTML   Index

Laatste wijziging 6 februari 2001
Copyright © 1995-2001 Hans de Jong