Overzicht elementen

Handleiding HTML
Inhoud   Index


In onderstaand overzicht zijn de elementen opgenomen, die met de bijbehorende attributen worden beschreven in deze handleiding.

A
ABBR
ACRONYM
ADDRESS
APPLET
AREA
B
BASE
BASEFONT
BGSOUND
BIG
BLINK
BLOCKQUOTE
BODY
BR
BUTTON
CAPTION
CENTER
CITE
CODE
COL
COLGROUP
DD
DEL
DFN
DIR
DIV
DL
DT
EM
EMBED
FIELDSET
FONT
FORM
FRAME
FRAMESET
HEAD
HR
HTML
Hx
I
IFRAME
IMG
INS
INPUT
KBD
LABEL
LEGEND
LI
LINK
MAP
MARQUEE
MENU
META
MULTICOL
NOBR
NOEMBED
NOFRAMES
NOSCRIPT
OBJECT
OL
OPTGROUP
OPTION
P
PARAM
PRE
Q
S
SAMP
SCRIPT
SELECT
SMALL
SPAN
STRIKE
STRONG
STYLE
SUB
SUP
TABLE
TBODY
TD
TEXTAREA
TFOOT
TH
THEAD
TITLE
TR
TT
U
UL
VAR
WBR!DOCTYPE

Voor de beschreven elementen en attributen wordt aangegeven, of ze deel uitmaken van een HTML-specificatie en zo ja vanaf welke van de versies 2.0, 3.2 en 4.0. Ook is vermeld of ze ondersteund worden door en zo ja vanaf welke versie van de volgende browsers: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator en Opera. Als gevolg van verschillen tussen subversies van deze browsers en tussen versies voor de diverse platforms (Windows 3.xx, Windows 9x, Macintosh, Unix), kunnen zich in de praktijk incidenteel afwijkingen voordoen van de in deze handleiding genoemde ondersteuning.


  Inhoud Handleiding HTML   Index

Laatste wijziging 6 februari 2001
Copyright © 1995-2001 Hans de Jong